TPM là gì?

Bảo trì toàn diện (Total Productive Maintenance -TPM) hay còn gọi là bảo trì năng xuất toàn diện là một khối nền móng của Lean Manufacturing. TPM không phải là một chương chình dành riêng để cải tiến cho bộ phận bảo trì mà dùng để cải tiến toàn bộ một tổ chức theo nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn theo chính nhu cầu ầu của tổ chức đó, dựa trên nền móng đã làm của bước trước đó làm cơ sở để cải tiến và đi từ thấp lên cao.

 

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhiều công ty ở Mỹ đã bắt đầu sử dụng bảo dưỡng phòng ngừa và thậm chí một số kỹ thuật bảo trì dự báo để cố gắng nâng cao độ tin cậy của máy móc mà trên toàn bộ được duy trì thông qua một bộ phận bảo trì.


Bảo trì toàn diện TPM như chúng tôi biết ngày hôm nay đã được phát triển tại một công ty được gọi là Nippondenso (một nhà cung cấp quan trọng của Toyota.) Người nhìn vào những gì các công ty Mỹ đã làm và cố gắng kết hợp với các khía cạnh của những gì được gọi là kiểm soát chất lượng tổng thể (TQC ) tại thời điểm mà rất nhiều nhà máy mở ra vowid nhu cầu rất cao về bảo trì mà phương pháp bảo trì tập chung không phu hợp cho sản xuất nữa. TQC đã trở thành cái mà chúng ta gọi là quản lý chất lượng tổng thể (TQM) và đã được tìm thấy không phù hợp với các phương pháp bảo trì mà họ đang cố gắng thực hiện.

 

Do đó, họ thích nghi các phương pháp TQM để phù hợp hơn với yêu cầu của họ và tạo ra sự bảo toàn tổng thể (TQM); một chương trình bảo trì có liên quan đến tất cả các tổ chức giống như TQM nào. Cũng tương tự như TQM trong đó nhiều trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày được đặt vào tay của các nhà khai thác và họ đã trở nên tham gia vào việc bảo trì thực tế của máy tự do các chuyên gia để làm nhiều công tác phòng ngừa. TQM và TPM cũng tập trung rất nhiều vào việc phòng ngừa các vấn đề hơn là chữa cháy sau sự kiện.