Bảo trì chuyền thống "tôi vận hành anh bảo trì" ≠ Bảo trì toàn diện- TPM "100% nhân viên tham gia"

How different between TPM and traditional maintenance??