Tin tức nổi bật

Sáu bước của bảo trì phòng ngừa

Sáu bước của bảo trì phòng ngừa

Bảo trì phòng ngừa (Preventive maintenance ) còn gọi là bảo chì có kế hoạch (Planned maintenance) hay là bảo trì chủ động hoặc bảo trì dự phòng được triển khai theo sáu bước chia ra  làm hai giai đoạn theo nguyên lý xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn để phù hợp cho từng tổ chức. Các bước trong chương trình sẽ đi tư cơ bản lên nâng cao theo kế hoạch đã được xác định cho tưng bước, để hoàn thành để chuyển lên bước tiếp theo thì kiểm toán là công việc bắt buộc theo một quy trình chuẩn quốc tế. Tất cả các dữ liệu đã làm ở bước trước đó sẽ là cơ sở nền móng để chuẩn hóa và cải tiến trong bước sau.


Topmaint và Dimo maint tư vấn TPM & CMMS cho Vinpearl Nha Trang

Topmaint và Dimo maint tư vấn TPM & CMMS cho Vinpearl Nha Trang

Tổ hợp Vinpearl Nha Trang bao gồm khu vui chơi giả trí Vinpearl land và khu nghỉ dưỡng và khách sạn Vinpearl